Våra användare

Våra användare finns ofta på medelstora och stora personalintensiva organisationer, geografiskt spridda
med komplexa strukturer och höga krav på sin finansiella rapportering och planering

Controllers

Verktyg för controllers

Controllers får ett verktyg i BIS som innebär att de kan effektivisera och få kontroll över sina återkommande processer.

Läs mer

Verksamhetsledning

Anpassad information för operativ verksamhetsledning

Verksamhetsledningen på olika nivåer får vid rätt tillfälle ett korrekt beslutsunderlag serverat.

Läs mer

Företagsledning

Beslutsunderlag för företagsledning

Företagsledningen får möjlighet att följa och styra verksamheten på alla nivåer med stöd av korrekt information.

Läs mer

Kundberättelser

Budgetprocess

Budgetprocess

Företagets budgetprocess hade de senaste åren utförts i Excel. I takt med att verksamheten ökade i storlek och att processen blev mer avancerad, ökade även problemen. Företaget budgeterade på över 100 enheter och hade över 50 personer involverade i processen.
Genom att införa BIS Planning kunde man skapa en mer detaljerad och dokumenterad budget. Man kunde även minska tiden för budgetprocessen samtidigt som planeringen blev säkrare.
Idag skapas alla budgetar av de verksamhetsansvariga vilket har medfört ett större resultatansvar.

Analys

Analys

Företaget hade under flera år uppvisat en kraftig tillväxt dels genom förvärv, dels genom ökade marknadsandelar. Under denna fas fick företaget problem med lönsamheten vilket medförde att kraven på uppföljning och analys till verksamhetschefer och controllers ökade markant.
Genom att införa BIS Reporting kunde företaget mycket snabbare och med avsevärt ökad kvalitet nå ut till de drygt 150 cheferna/controllers med rapportering och analys av verksamheten varje månad.
Idag kör man ca 5000 rapporter / analyser per dag när behovet är som mest intensivt

Rapportering

Rapportering

Företagets koncernledning hade ett behov att snabbt och säkert vid varje månadsskifte få en samlad bild över koncernens olika verksamheter. Denna process hade tidigare gjorts bl a med hjälp av Excel och många manuella moment.
Genom att inför BIS Executive Reporting ökade säkerheten i processen och arbetet gick avsevärt mycket snabbare.
Processen blev helt automatiserad och idag skapas en standardiserad 90-sidig PDF-rapport på några minuter.

Några av våra kunder